Author Archives: khnatsakh

Հաշվետվություն 01.01.2019թ.-ից -01.04.2019թ.

File.pdf1.1 File.pdf2 File.pdf1

Չդասակարգված

Բանակի 27 ամյակ

Չդասակարգված

2018թ.-ի բյուջեի և ծախսերի կատարման 4-րդ եռամսյակային հաշվետվություն

Scan28.01

Չդասակարգված

Ֆինանսական հաշվետվություն՝ 2018թ. 3-րդ եռամսյակ

10.10                 10.10.1

Չդասակարգված

Ֆինանսական հաշվետվություն՝ 3-րդ կիսամյակ

10.10 10.10.1

Չդասակարգված

2018 թվականի առաջին կիսամյակի ֆինանսական հաշվետվությունը

16.07

Չդասակարգված

՛՛ՏԱՐԵՎԵՐՋՅԱՆ ՀԱՄԵՐԳ՛՛ l-ԴԱՍԱՐԱՆ

Չդասակարգված

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ՏՈՆ

Չդասակարգված

Հաշվետվություն 2017 .01.01-ից 01.10

004 005

Չդասակարգված

Անկախությունը սավառնող թռչուն է

Չդասակարգված